ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
รายการ
หน้าแรก
สมัครเรียน
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
ตรวจสอบ/แก้ไขและ
ส่งเอกสาร
พิมพ์ใบสมัคร
ตรวจสอบการสมัคร
ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
สถิติการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและ
แบบฟอร์ม
ติดต่อสอบถาม
สำหรับเจ้าหน้าที่
สถิติการรับสมัคร
[ดูสถิติการสมัครย้อนหลัง]
ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ (SMAT, SMTE, SPECIAL)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่สมัคร SMAT SPECIAL รวม
ในเขต นอกเขต ในเขต นอกเขต
14 ก.พ. 6677332112143
15 ก.พ. 66462791799
16 ก.พ. 66252114767
17 ก.พ. 667155633
18 ก.พ. 66583319
รวมทั้งสิ้น 160 104 52 45 361
264 97
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่สมัคร SMTE SPECIAL รวม
ม.3 ม.3
เดิม ร.ร.อื่น เดิม ร.ร.อื่น
14 ก.พ. 6624107
15 ก.พ. 661837432
16 ก.พ. 6620514241
17 ก.พ. 6624120045
18 ก.พ. 66245213
รวมทั้งสิ้น 66 17 47 8 138
83 55
ประเภท นักเรียนเขตพื้นที่บริการ สอบคัดเลือกทั่วไป และเงื่อนไขพิเศษ ม.1 และ นักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป และเงื่อนไขพิเศษ ม.4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่สมัคร ในเขต นอกเขต รวม
11 มี.ค. 66124104228
12 มี.ค. 66362763
13 มี.ค. 667548123
14 มี.ค. 666938107
15 มี.ค. 66292554
รวมทั้งสิ้น 333 242 575
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่รับสมัคร ม.3 เดิม ม.3 ร.ร.อื่น รวม
11 มี.ค. 664673119
12 มี.ค. 66301646
13 มี.ค. 66243155
14 มี.ค. 66261137
15 มี.ค. 66281240
รวมทั้งสิ้น 154 143 297
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แยกตามห้องเรียน
วันที่สมัคร ห้องปกติ ห้องวิทย์-พลังสิบ ห้องเรียนดนตรี รวม
ในเขต นอกเขต ในเขต นอกเขต ในเขต นอกเขต
11 มี.ค. 669576262533228
12 มี.ค. 662523843063
13 มี.ค. 66633811713123
14 มี.ค. 6660334550107
15 มี.ค. 662320254054
รวมทั้งสิ้น 266 190 51 46 16 6 575
456 97 22
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามแผนการเรียน
วันที่รับสมัคร วิทย์-คณิต วิทย์พลังสิบ อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ภาษาที่ 2 ดนตรี-ภาษา รวม
ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี เยอรมัน
11 มี.ค. 66507212051663119
12 มี.ค. 66216941212046
13 มี.ค. 66244765412255
14 มี.ค. 66136524311237
15 มี.ค. 66162911315240
รวมทั้งสิ้น 124 25 51 33 16 13 10 16 9 297
ที่
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทนักเรียน
จบจากโรงเรียนเดิม
จังหวัด
วันที่-เวลา ที่สมัคร
พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร