ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
รายการ
หน้าแรก
สมัครเรียน
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
ตรวจสอบ/แก้ไขและ
ส่งเอกสาร
พิมพ์ใบสมัคร
ตรวจสอบการสมัคร
ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
สถิติการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและ
แบบฟอร์ม
ติดต่อสอบถาม
สำหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการสมัคร
วิดีโอการใช้งาน [เว็บไซต์]
วิดีโอการใช้งาน [LINE@]

หมายเหตุ
ค้นหาตาม ชื่อ หรือ นามสกุล ให้ใส่ ชื่อ หรือ นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วกดปุ่ม ค้นหา
ค้นหาตาม รหัสบัตรประชาชน ให้ใส่ รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่ม ค้นหา
สถานะการรับสมัคร สมบูรณ์ หมายถึง ผู้สมัครกรอกข้อมูลและอัปโหลดไฟล์ โดย้ไฟล์เอกสารผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ)
ที่
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทนักเรียน
โรงเรียนเดิม
จังหวัด
วันที่-เวลา ที่สมัคร
สถานะการสมัคร
พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร