ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
รายการ
หน้าแรก
สมัครเรียน
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
ตรวจสอบ/แก้ไขและ
ส่งเอกสาร
พิมพ์ใบสมัคร
ตรวจสอบการสมัคร
ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
สถิติการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและ
แบบฟอร์ม
ติดต่อสอบถาม
สำหรับเจ้าหน้าที่
ติดต่อสอบถามได้ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
งานรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
  นางอังคณา จันทรประเสริฐ
  ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ : 094-615-8604
  LINE Official Account ระบบงานรับสมัครนักเรียน (ระบบอัตโนมัติสำหรับสืบค้นข้อมูล)
  หรือ เพิ่มเพื่อน (LINE ID : @449bomft)
คณะทำงาน
  นางอังคณา จันทรประเสริฐ
  นายมาโนชญ์ แสงศิริ
  นายชัยยะ สว่างวงษ์
  นางสาวสิริพร ออมสิน
  นางสาวเบญจมาศ ท้าวทอง
ผู้พัฒนาระบบ
  นายมาโนชญ์ แสงศิริ
  E-mail : sangsiri@gmail.com
  Facebook : https://www.facebook.com/manoch.sangsiri
  เว็บไซต์ : https://www.sangsiri.net
ค้นหาข้อมูลตัวอย่างระบบ ออกแบบ Logo และ Rich menus LINE Official Account ระบบงานรับสมัครนักเรียน
  นางสาวชนากานต์ภัส ปลื้มจิตต์ ม.6/10
  นางสาวพรปวีณ์ เมฆอ่ำ ม.6/10
  นางสาวมินตรา สุดสงวน ม.6/10
  นางสาวสิรามล สังขพงษ์ ม.5/10
พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร