ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
รายการ
หน้าแรก
สมัครเรียน
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
ตรวจสอบ/แก้ไขและ
ส่งเอกสาร
พิมพ์ใบสมัคร
ตรวจสอบการสมัคร
ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
สถิติการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและ
แบบฟอร์ม
ติดต่อสอบถาม
สำหรับเจ้าหน้าที่
ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
วิดีโอการใช้งาน [เว็บไซต์]
วิดีโอการใช้งาน [LINE@]

หมายเหตุ
ค้นหาตาม ชื่อ หรือ นามสกุล ให้ใส่ ชื่อ หรือ นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วกดปุ่ม ค้นหา
ค้นหาตาม รหัสบัตรประชาชน ให้ใส่ รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่ม ค้นหา
เลขที่
นั่งสอบ
เลขที่สมัคร
จากระบบ/
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ห้องสอบ
ที่
อาคาร
ห้อง
พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร