ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
รายการ
หน้าแรก
สมัครเรียน
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
ตรวจสอบ/แก้ไขและ
ส่งเอกสาร
พิมพ์ใบสมัคร
ตรวจสอบการสมัคร
ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
สถิติการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและ
แบบฟอร์ม
ติดต่อสอบถาม
สำหรับเจ้าหน้าที่
ประกาศรับสมัครและแบบฟอร์ม
ประกาศของโรงเรียนเรื่องการรับสมัครนักเรียน
 

ปฏิทินการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และชั้น ม.4
 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 

- ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ (SMAT)

  - ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ (Special Program)
  - ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนในเขต/นอกเขตพื้นที่บริการ วิทยาศาสตร์พลังสิบ ดนตรีไทยและเงื่อนไขพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  - ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม)
  - ยกเลิกประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ (SMTE Program)
  - ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ (SMTE Program) ฉบับใหม่
  - ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ (Special Program)
  - ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนในเขต/นอกเขตพื้นที่บริการ วิทยาศาสตร์พลังสิบ ดนตรีไทยและเงื่อนไขพิเศษ
พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร