ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
รายการ
หน้าแรก
สมัครเรียน
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
ตรวจสอบ/แก้ไขและ
ส่งเอกสาร
พิมพ์ใบสมัคร
ตรวจสอบการสมัคร
ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
สถิติการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและ
แบบฟอร์ม
ติดต่อสอบถาม
สำหรับเจ้าหน้าที่
พิมพ์ใบสมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 

- พิมพ์ใบสมัครสอบสำหรับนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ม.1 (SMAT/SPECIAL)

- พิมพ์ใบสมัครสอบสำหรับนักเรียนทั่วไป ม.1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 

- พิมพ์ใบสมัครสอบสำหรับนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ม.4 (SMTE/SPECIAL)

- พิมพ์ใบสมัครสอบสำหรับนักเรียนทั่วไป ม.4

พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร