ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
รายการ
หน้าแรก
สมัครเรียน
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
ตรวจสอบ/แก้ไขและ
ส่งเอกสาร
พิมพ์ใบสมัคร
ตรวจสอบการสมัคร
ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
สถิติการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและ
แบบฟอร์ม
ติดต่อสอบถาม
สำหรับเจ้าหน้าที่
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ระบบเปิดทำการ เวลา 00.00 - 16.30 น. ของวันรับสมัคร

- แก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ม.1 (SMAT/SPECIAL) (วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2566)

- แก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบสำหรับนักเรียนทั่วไป ม.1 (วันที่ 11-15 มีนาคม 2566)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ระบบเปิดทำการ เวลา 00.00 - 16.30 น. ของวันรับสมัคร

- แก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ม.4 (SMTE/SPECIAL) (วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2566)

- แก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบสำหรับนักเรียนทั่วไป ม.4 (วันที่ 11-15 มีนาคม 2566)

พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร