ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
รายการ
หน้าแรก
สมัครเรียน
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
ตรวจสอบ/แก้ไขและ
ส่งเอกสาร
พิมพ์ใบสมัคร
ตรวจสอบการสมัคร
ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
สถิติการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและ
แบบฟอร์ม
ติดต่อสอบถาม
สำหรับเจ้าหน้าที่
พิมพ์ใบสมัครสอบสำหรับนักเรียนทั่วไป ม.1

กรุณากรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
เลขที่บัตรประชาชน :
(กรอกตัวเลขติดกันโดยไม่ต้องเว้นวรรค)
วัน เดือน ปีเกิดของผู้สมัคร :
(เช่น 2 กุมภาพันธ์ 2540 ให้กรอกเป็น 02022540)
สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ หลังจากคณะกรรมการตรวจหลักฐานและอนุมัติว่า ผ่าน เท่านั้น
   
พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร