ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
รายการ
หน้าแรก
สมัครเรียน
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
ตรวจสอบ/แก้ไขและ
ส่งเอกสาร
พิมพ์ใบสมัคร
ตรวจสอบการสมัคร
ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
รายงานตัว
ตรวจสอบรายงานตัว
มอบตัว
ตรวจสอบมอบตัว
สถิติการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและ
แบบฟอร์ม
ติดต่อสอบถาม
สำหรับเจ้าหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสอบถามการใช้งานระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
วันที่ประกาศ 12 มีนาคม 2565 เวลา 07:14:09 น.

แบบสอบถามความพึงพอใจ [เว็บไซต์]

แบบสอบถามความพึงพอใจ [LINE@]

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
วันที่ประกาศ 21 เมษายน 2565 เวลา 21:02:00 น.

ประกาศการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  

ประกาศ สี เลขประจำตัวนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  

ประกาศ สี เลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565  

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6
วันที่ประกาศ 21 เมษายน 2565 เวลา 20:55:20 น.

การจำหน่ายชุดพละ กระเป๋านักเรียนตราโรงเรียน สมุดตราโรงเรียนและชุดนักเรียน
วันที่ประกาศ 21 เมษายน 2565 เวลา 20:51:58 น.

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ประกาศ 03 เมษายน 2565 เวลา 10:39:06 น.

คู่มือมอบตัวนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
วันที่ประกาศ 31 มีนาคม 2565 เวลา 15:12:08 น.

กรุณาอ่านทำความเข้าใจก่อนทำการมอบตัว !

ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประเภทโควตา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

คู่มือรายงานตัวนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร ประเภทห้องเรียนทั่วไป
วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2565 เวลา 04:04:00 น.

กรุณาอ่านทำความเข้าใจก่อนทำการรายงานตัว !

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนทั่วไป
วันที่ประกาศ 30 มีนาคม 2565 เวลา 15:58:21 น.

  - ใบมอบตัวการเป็นนักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  

  - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  

  - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์  

  - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน  

  - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาที่ 2  

  - แผนการเรียนธุรกิจศึกษา  

  - แผนการเรียนดนตรี  

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนทั่วไป
วันที่ประกาศ 04 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:57:50 น.

ใบมอบตัวการเป็นนักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  

ในเขตพื้นที่บริการ  

นอกเขตพื้นที่บริการ  

ขอเปลี่ยนแปลงการรายงานตัว และมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา
วันที่ประกาศ 30 มีนาคม 2565 เวลา 15:59:19 น.

- ประกาศ+รายละเอียดแนบท้ายประกาศ  

ใบมอบตัวการเป็นนักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  

เอกสารเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าสอบ
วันที่ประกาศ 24 มีนาคม 2565 เวลา 07:46:41 น.

แบบแสดงผลการหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) สำหรับไฟล์ pdf  

คู่มือการสมัคร

ผลการสอบคัดห้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา
วันที่ประกาศ 28 มีนาคม 2565 เวลา 19:44:02 น.

- แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาตร์ (ประเภทโควตา)  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป
วันที่ประกาศ 18 มีนาคม 2565 เวลา 17:46:33 น.

- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์  

- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน  

- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาที่ 2  

- แผนการเรียนธุรกิจศึกษษ + ห้องดนตรี  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป
วันที่ประกาศ 18 มีนาคม 2565 เวลา 17:40:53 น.

- ม.1 ในเขต  

- ม.1 นอกเขต  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา
วันที่ประกาศ 28 มีนาคม 2565 เวลา 19:45:57 น.

- แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาตร์ (ประเภทโควตา)  

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา
วันที่ประกาศ 28 มีนาคม 2565 เวลา 19:48:31 น.

- แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาตร์ (ประเภทโควตา)  

- แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - คณิตศาตร์ (ประเภทโควตา)  

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (ประเภทโควตา)  

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น (ประเภทโควตา)  

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส (ประเภทโควตา)  

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี (ประเภทโควตา)  

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาเยอรมัน (ประเภทโควตา)  

แผนการเรียน ธุรกิจศึกษา  

คู่มือระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร ประเภทห้องเรียนทั่วไป
วันที่ประกาศ 08 มีนาคม 2565 เวลา 17:07:25 น.

กรุณาอ่านทำความเข้าใจก่อนทำการสมัคร!

คู่มือการสมัคร สำหรับไฟล์ pdf  

คู่มือการสมัคร

ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วันที่ประกาศ 10 มีนาคม 2565 เวลา 18:41:54 น.

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประเภทห้องเรียนดนตรี (MUSIC Program)
วันที่ประกาศ 09 มีนาคม 2565 เวลา 15:28:45 น.

- ห้องเรียน MUSIC PROGRAM ม.4  

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SPECIAL Program)
วันที่ประกาศ 09 มีนาคม 2565 เวลา 15:28:12 น.

- ห้องเรียน SPECIAL Program ม.4  

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMAT Program)
วันที่ประกาศ 09 มีนาคม 2565 เวลา 15:27:29 น.

- ห้องเรียน SMAT Program ม.4  

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประเภทห้องเรียนดนตรี (MUSIC Program)
วันที่ประกาศ 08 มีนาคม 2565 เวลา 14:45:42 น.

- ห้องเรียน MUSIC PROGRAM ม.1  

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SPECIAL Program)
วันที่ประกาศ 08 มีนาคม 2565 เวลา 14:45:29 น.

- ห้องเรียน SPECIAL Program ม.1  

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMAT Program)
วันที่ประกาศ 08 มีนาคม 2565 เวลา 14:45:17 น.

- ห้องเรียน SMAT Program ม.1  

แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
วันที่ประกาศ 05 มีนาคม 2565 เวลา 18:31:16 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ
วันที่ประกาศ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12:34:37 น.

- ห้องเรียน Smat / Special  

- ห้องเรียนดนตรี (Music Program)  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ
วันที่ประกาศ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12:15:21 น.

- ห้องเรียน Smat / Special  

- ห้องเรียนดนตรี (Music Program)  

ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17:48:15 น.

ด่วน! การอัปโหลดหลักฐาน ใบ ปพ.1 สำหรับตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครห้องเรียนพิเศษฯ
วันที่ประกาศ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19:15:32 น.

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565
อัปโหลดหลักฐานประกอบการสมัคร ระหว่างวันที่ 19-24 กุมภาพันธ์ 2565

คู่มือระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ
วันที่ประกาศ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:06:56 น.

คลิกเพื่อเปิด สำหรับไฟล์ pdf  

ปฏิทินการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17:47:01 น.

พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร