ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
รายการ
หน้าแรก
สมัครเรียน
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
ตรวจสอบ/แก้ไขและ
ส่งเอกสาร
พิมพ์ใบสมัคร
ตรวจสอบการสมัคร
ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
รายงานตัว
ตรวจสอบรายงานตัว
มอบตัว
ตรวจสอบมอบตัว
สถิติการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและ
แบบฟอร์ม
ติดต่อสอบถาม
สำหรับเจ้าหน้าที่
ประกาศรับสมัครและแบบฟอร์ม
ประกาศของโรงเรียนเรื่องการรับสมัครนักเรียน
 

ปฏิทินการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และชั้น ม.4
 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 

- ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ (SMAT)

  - ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ (Special Program)
  - ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ (Music Program)
  - ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการและเงื่อนไขพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 

- ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ (SMAT Program)

  - ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ (Special Program)
  - ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ (Music Program)
  - ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปและเงื่อนไขพิเศษ
เอกสารเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าสอบ
  ประกาศ
  ขั้นตอน
  แบบแสดงผลการหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร