ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
รายการ
หน้าแรก
สมัครเรียน
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
ตรวจสอบ/แก้ไขและ
ส่งเอกสาร
พิมพ์ใบสมัคร
ตรวจสอบการสมัคร
ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
รายงานตัว
ตรวจสอบรายงานตัว
มอบตัว
ตรวจสอบมอบตัว
สถิติการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและ
แบบฟอร์ม
ติดต่อสอบถาม
สำหรับเจ้าหน้าที่
สถิติการรับสมัคร
[ดูสถิติการสมัครย้อนหลัง]
ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ (SMAT, SPECIAL, MUSIC)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่สมัคร SMAT SPECIAL MUSIC รวม
ในเขต นอกเขต ในเขต นอกเขต ในเขต นอกเขต
19 ก.พ. 656553241864170
20 ก.พ. 65176520030
21 ก.พ. 65442720722102
22 ก.พ. 65209353141
23 ก.พ. 65146311126
รวมทั้งสิ้น 160 101 55 33 12 8 369
261 88 20
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่สมัคร SMAT SPECIAL MUSIC รวม
ม.3 ม.3 ม.3
เดิม ร.ร.อื่น เดิม ร.ร.อื่น เดิม ร.ร.อื่น
19 ก.พ. 6529163277091
20 ก.พ. 65134851031
21 ก.พ. 65135140326
22 ก.พ. 6562631018
23 ก.พ. 6542222012
รวมทั้งสิ้น 65 29 49 21 11 3 178
94 70 14
ประเภท นักเรียนเขตพื้นที่บริการ สอบคัดเลือกทั่วไป และเงื่อนไขพิเศษ ม.1 และ นักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป และเงื่อนไขพิเศษ ม.4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ใน=224,นอก=96,เงื่อนไขพิเศษ=16)
วันที่สมัคร ในเขต นอกเขต รวม
09 มี.ค. 65148128276
10 มี.ค. 657450124
11 มี.ค. 65453984
12 มี.ค. 65232346
13 มี.ค. 6510818
รวมทั้งสิ้น 300 248 548
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่รับสมัคร ม.3 เดิม ม.3 ร.ร.อื่น รวม
09 มี.ค. 658164145
10 มี.ค. 65305181
11 มี.ค. 65211738
12 มี.ค. 65131326
13 มี.ค. 6571724
รวมทั้งสิ้น 152 162 314
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามแผนการเรียน
วันที่รับสมัคร วิทย์-คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน อังกฤษ-ภาษาที่ 2 ธุรกิจศึกษา ดนตรี รวม
ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส/เกาหลี/เยอรมัน
09 มี.ค. 658215192180145
10 มี.ค. 65341216124381
11 มี.ค. 65149753038
12 มี.ค. 65155042026
13 มี.ค. 65134133024
รวมทั้งสิ้น 158 45 43 45 20 3 314
ที่
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทนักเรียน
จบจากโรงเรียนเดิม
จังหวัด
วันที่-เวลา ที่สมัคร
พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร