ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
รายการ
หน้าแรก
สมัครเรียน
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
ตรวจสอบ/แก้ไขและ
ส่งเอกสาร
พิมพ์ใบสมัคร
ตรวจสอบการสมัคร
ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
รายงานตัว
ตรวจสอบรายงานตัว
มอบตัว
ตรวจสอบมอบตัว
สถิติการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและ
แบบฟอร์ม
ติดต่อสอบถาม
สำหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการมอบตัวนักเรียน

หมายเหตุ
ค้นหาตาม รหัสบัตรประชาชน ให้ใส่ รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่ม ค้นหา
สถานะมอบตัว สมบูรณ์ หมายถึง ผู้ผ่านการคัดเลือกอัปโหลดไฟล์ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการให้สถานะ "ผ่าน")
สถานะมอบตัว ไม่สมบูรณ์ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าไปตรวจสอบ ที่เมนู "มอบตัว"
ที่
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทนักเรียน
โรงเรียนเดิม
จังหวัด
วันที่-เวลา ที่สมัคร
สถานะมอบตัว
พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร