ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
รายการ
หน้าแรก
สมัครเรียน
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
ตรวจสอบ/แก้ไขและ
ส่งเอกสาร
พิมพ์ใบสมัคร
ตรวจสอบการสมัคร
ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
รายงานตัว
ตรวจสอบรายงานตัว
มอบตัว
ตรวจสอบมอบตัว
สถิติการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและ
แบบฟอร์ม
ติดต่อสอบถาม
สำหรับเจ้าหน้าที่
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 

- แก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ม.1 (SMAT/SPECIAL/MUSIC) (รับสมัคร 19-23 ก.พ. 65)

- แก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบสำหรับนักเรียนทั่วไป ม.1 (รับสมัคร 9-13 มี.ค. 65)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 

- แก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ม.4 (SMAT/SPECIAL/MUSIC) (รับสมัคร 19-23 ก.พ. 65)

- แก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบสำหรับนักเรียนทั่วไป ม.4 (รับสมัคร 9-13 มี.ค. 65)

พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร