ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
รายการ
หน้าแรก
สมัครเรียน
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
ตรวจสอบ/แก้ไขและ
ส่งเอกสาร
พิมพ์ใบสมัคร
ตรวจสอบการสมัคร
ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
รายงานตัว
ตรวจสอบรายงานตัว
มอบตัว
ตรวจสอบมอบตัว
สถิติการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและ
แบบฟอร์ม
ติดต่อสอบถาม
สำหรับเจ้าหน้าที่
มอบตัว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
 

- นักเรียนทั่วไป ม.1 (ยื่นเอกสารได้ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-4 เมษายน 2565)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
 

- นักเรียนทั่วไป ม.4 (ยื่นเอกสารได้ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2565)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา
 

- นักเรียน ม.4 โควตา (ยื่นเอกสารได้ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2565)

พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร