ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
รายการ
หน้าแรก
สมัครเรียน
พิมพ์ใบสมัคร
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
ตรวจสอบการสมัคร
สถิติการรับสมัคร
ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
ประกาศผลการคัดเลือก
ติดต่อสอบถาม
พิมพ์ใบสมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 

- พิมพ์ใบสมัครสอบสำหรับนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ม.1 (SMAT, SPECIAL, MUSIC)

- พิมพ์ใบสมัครสอบสำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ม.1

- พิมพ์ใบสมัครสอบสำหรับนักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 

- พิมพ์ใบสมัครสอบสำหรับนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ม.4 (SMAT, SPECIAL, MUSIC)

- พิมพ์ใบสมัครสอบสำหรับนักเรียนทั่วไป ม.4

พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร