ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
รายการ
หน้าแรก
สมัครเรียน
พิมพ์ใบสมัคร
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
ตรวจสอบการสมัคร
สถิติการรับสมัคร
ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
ประกาศผลการคัดเลือก
ติดต่อสอบถาม
สมัครเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 

- สมัครสอบสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ (SMAT) ม.1 (รับสมัคร 19-23 มี.ค. 64)

- สมัครสอบสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ (SPECIAL) ม.1 (รับสมัคร 19-23 มี.ค. 64)

- สมัครสอบสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ (MUSIC) ม.1 (รับสมัคร 19-23 มี.ค. 64)

- สมัครสอบสำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ม.1 (ทะเบียนบ้านของนักเรียนของทุกตำบล ในอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2562) (รับสมัคร 24-28 เม.ย. 64)

- สมัครสอบสำหรับนักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1 (รับสมัคร 24-28 เม.ย. 64)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 

- สมัครสอบสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ (SMAT) ม.4 (รับสมัคร 19-23 มี.ค. 64)

- สมัครสอบสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ (SPECIAL) (รับสมัคร 19-23 มี.ค. 64)

- สมัครสอบสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ (MUSIC) (รับสมัคร 19-23 มี.ค. 64)

- สมัครสอบสำหรับนักเรียนทั่วไป ม.4 (รับสมัคร 24-28 เม.ย. 64)

พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร