ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
รายการ
หน้าแรก
สมัครเรียน
พิมพ์ใบสมัคร
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
ตรวจสอบการสมัคร
สถิติการรับสมัคร
ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
ประกาศผลการคัดเลือก
ติดต่อสอบถาม
สถิติการรับสมัคร
ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ (SMAT, SPECIAL, MUSIC)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่รับสมัคร SMAT SPECIAL MUSIC รวม
19 มี.ค. 25641887520283
20 มี.ค. 25643110243
21 มี.ค. 2564187126
22 มี.ค. 2564368549
23 มี.ค. 2564143320
รวมทั้งสิ้น 287 103 31 421
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่รับสมัคร SMAT SPECIAL MUSIC รวม
19 มี.ค. 25642427354
20 มี.ค. 25643314350
21 มี.ค. 2564166224
22 มี.ค. 25643814355
23 มี.ค. 256464616
รวมทั้งสิ้น 117 65 17 199
ประเภท นักเรียนเขตพื้นที่บริการ สอบคัดเลือกทั่วไป และเงื่อนไขพิเศษ ม.1 และ นักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป และเงื่อนไขพิเศษ ม.4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ใน=185,นอก=123)
วันที่รับสมัคร ในเขต นอกเขต รวม
24 เม.ย. 2564269241510
25 เม.ย. 2564201232
26 เม.ย. 2564141428
27 เม.ย. 256481321
28 เม.ย. 2564369
รวมทั้งสิ้น 314 286 600
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่รับสมัคร ม.3 เดิม ม.3 ร.ร.อื่น รวม
24 เม.ย. 256475163238
25 เม.ย. 256431114
26 เม.ย. 2564347
27 เม.ย. 25648210
28 เม.ย. 2564325
รวมทั้งสิ้น 92 182 274
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามแผนการเรียน
วันที่รับสมัคร วิทย์-คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน ศิลป์-ภาษาที่ 2 ดนตรี-การงาน รวม
ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส/เกาหลี/เยอรมัน
24 เม.ย. 25641372927369238
25 เม.ย. 256412020014
26 เม.ย. 2564311207
27 เม.ย. 25646120110
28 เม.ย. 2564400015
รวมทั้งสิ้น 162 31 32 38 11 274
ที่
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทนักเรียน
จบจากโรงเรียนเดิม
จังหวัด
วันที่-เวลา ที่สมัคร
พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร