ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
รายการ
หน้าแรก
สมัครเรียน
พิมพ์ใบสมัคร
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
ตรวจสอบการสมัคร
สถิติการรับสมัคร
ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
ประกาศผลการคัดเลือก
ติดต่อสอบถาม
สถิติการรับสมัคร
ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ (SMAT, SPECIAL, MUSIC)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่รับสมัคร SMAT SPECIAL MUSIC รวม
19 มี.ค. 25641887520283
20 มี.ค. 25643110243
21 มี.ค. 2564187126
22 มี.ค. 2564368549
23 มี.ค. 2564143320
รวมทั้งสิ้น 287 103 31 421
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่รับสมัคร SMAT SPECIAL MUSIC รวม
19 มี.ค. 25642427354
20 มี.ค. 25643314350
21 มี.ค. 2564166224
22 มี.ค. 25643814355
23 มี.ค. 256464616
รวมทั้งสิ้น 117 65 17 199
 
ประเภท นักเรียนเขตพื้นที่บริการ สอบคัดเลือกทั่วไป และเงื่อนไขพิเศษ ม.1 และ นักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป และเงื่อนไขพิเศษ ม.4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ใน=185,นอก=123)
วันที่รับสมัคร ในเขต นอกเขต รวม
24 เม.ย. 2564000
25 เม.ย. 2564000
26 เม.ย. 2564000
27 เม.ย. 2564000
28 เม.ย. 2564000
รวมทั้งสิ้น 0 0 0
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่รับสมัคร ม.3 เดิม ม.3 ร.ร.อื่น รวม
24 เม.ย. 2564000
25 เม.ย. 2564000
26 เม.ย. 2564000
27 เม.ย. 2564000
28 เม.ย. 2564000
รวมทั้งสิ้น 0 0 0
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามแผนการเรียน
วันที่รับสมัคร วิทย์-คณิต อังกฤษ-คณิต ศิลป์-ภาษาต่างๆ พลศึกษา การงาน รวม
จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี เยอรมัน
24 เม.ย. 25640000000000
25 เม.ย. 25640000000000
26 เม.ย. 25640000000000
27 เม.ย. 25640000000000
28 เม.ย. 25640000000000
รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ที่
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทนักเรียน
จบจากโรงเรียนเดิม
จังหวัด
วันที่-เวลา ที่สมัคร
พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร