ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
รายการ
หน้าแรก
สมัครเรียน
พิมพ์ใบสมัคร
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
ตรวจสอบการสมัคร
สถิติการรับสมัคร
ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
ประกาศผลการคัดเลือก
ติดต่อสอบถาม
พิมพ์ใบสมัครสอบสำหรับนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ม.1 (SMAT, SPECIAL, MUSIC)

กรุณากรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
เลขที่บัตรประชาชน :
(กรอกตัวเลขติดกันโดยไม่ต้องเว้นวรรค)
วัน เดือน ปีเกิดของผู้สมัคร :
(เช่น 2 กุมภาพันธ์ 2540 ให้กรอกเป็น 02012540)
ใบสมัครจากระบบ ยื่นที่โรงเรียนตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ​ปีการศึกษา ​2564
   
พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร