กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
98
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
Photo Story
สถานที่เรียน
ห้องเรียนต้นแบบ
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษา

1. นายจิตรกาญ ขำทองระย้า
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อเสริมทักษะด้านการใช้อุปกรณ์ในการบันทึกภาพ
2. เพื่อฝึกทักษะการถ่ายภาพนิ่งภาพและวีดีโอ
3. เพื่อเสริมทักษะด้านการใช้ Soft ware ด้านการนำเสนอ
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
17 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.