กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
ที่
ชุมนุม [รหัส]
ครูที่ปรึกษา
ระดับ
รับต่ำสุด
รับสูงสุด
ข้อมูล
1.Crossword ม.ต้น [124]1.นางปริศนา รอดอ่อง
ม.ต้น1522
2.DRONE STEM 1 [49]1.นางอังคนา จันทรประเสริฐ
ม.ต้น1522
3.English is fun with Netflix [66]1.นางสาวจุฑามาส ริยะขัน
ม.ต้น1522
4.JP PPK Cover [106]1.นางสาวลัดดา สร้อยจาตุรนต์
ม.ต้น1520
5.Sci-Fi Movie Club [139]1.นางณัฏฐิรา คำพันธ์
ม.ต้น1521
6.Story Telling [58]1.นางนุกูล บุญโห้
ม.ต้น1521
7.การละเล่นของเด็กไทยสมัยอดีต [12]1.นางประมวล สุคนธ์ปิยะสิริ
ม.ต้น1522
8.คณิตคิดสนุก 1 [51]1.นางสุภาพร ช่วยพยุง
ม.ต้น1522
9.คณิตคิดสนุก 2 [116]1.นางณิชาภา อ่อนน้อม
ม.ต้น1521
10.คณิตนักคิด [46]1.นางสาวศรีสุคนธ์ สิทธิโชติ
ม.ต้น1521
11.คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ [132]1.นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข
ม.ต้น1522
12.งานฝีมือ 1 [70]1.นางวัชรา ภักดิ์สุขเจริญ
ม.ต้น1522
13.งานฝีมือ 2 [125]1.นางสุภาพร คลังเพชร
ม.ต้น1521
14.ซูโดกุ [45]1.นายพีรภัทร เรืองเพชร
ม.ต้น1521
15.ดนตรีไทย 2 [126]1.นายเตชภณพัฒน์ วัฏฐกรธนานนท์
ม.ต้น1539
16.ดนตรีไทย 1 [127]1.นายคมกฤช คำสุกดี
ม.ต้น1535
17.ตีข่าวเล่าความ [140]1.นางสาวเนตรนภา ชาวอ่างทอง
ม.ต้น1521
18.ต่อศัพท์ภาษาไทย [4]1.นางสาวธัญลักษณ์ จุ้ยเรือง
ม.ต้น1521
19.ธนาคารโรงเรียน [97]1.นางสาวณัฐวดี มากไหม
ม.ต้น1521
20.นักสืบรุ่นจิ๋ว [86]1.นางวราพร สุรินทร์
ม.ต้น1522
21.นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC 1 [74]1.นางนงนุช เพ็งศิริ
ม.ต้น1521
22.นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC 2 [121]1.นางศิริเพ็ญ จันทร์แสนภักดิ์
ม.ต้น1522
23.นิทานพาเพลิน [102]1.นางสาวนิศากร ชมพูนุช
ม.ต้น1522
24.ปกิณกะคณิตศาสตร์ [92]1.นางสาวจิตติมา ศิริวัฒนากุล
ม.ต้น1521
25.ประดิดประดอย [72]1.นางศิวิไล เขียนแม้น
ม.ต้น1521
26.ปลาสวยงาม [8]1.นายวิศรุติ อินทร์เลี้ยง
ม.ต้น1521
27.พิมพ์ดีดไทย [83]1.นางจันทนา วิไลเรือง
ม.ต้น1520
28.ภาษาไทยในเสียงเพลง [108]1.นางสาวอาภรณ์พรรณ หอมเจริญ
ม.ต้น1521
29.มวยไทย [104]1.นายสมบัติ ใจปินตา
ม.ต้น1522
30.ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน [65]1.นางสาวสุกัญญา พวงพันธ์
ม.ต้น1521
31.ยุวเสนาะกรรณวรรณศิลป์ [109]1.นางอรุณี บุญแก้ว
ม.ต้น1520
32.รักการอ่านภาษาอังกฤษ [112]1.นางไพรัชฎา ไทยเที่ยง
ม.ต้น1519
33.รักษ์กีฬา [18]1.นายอุบล พิมพาวะ
ม.ต้น1522
34.ลายมือสื่อภาษา [9]1.นางสาวสุณิสา กันมาลัย
ม.ต้น1521
35.วอลเลย์บอล [100]1.นายชาติชาย สุขล้อม
ม.ต้น1522
36.วัฒนธรรมจีน 1 [94]1.นางสาวบุษยมาส บุญจันทร์
ม.ต้น1521
37.วัฒนธรรมจีน 2 [123]1.นางสาวธนวันต์ เทศขำ
ม.ต้น1520
38.วิทย์สร้างสรรค์ [22]1.นางรัชนี โสดถานา
ม.ต้น1516
39.ศัพท์วิทย์ [29]1.นางสาวมินนา มูลประสิทธิ์
ม.ต้น1522
40.สนุกกับวิทยาศาสตร์ [32]1.นางชัญญานุช สุวรรณ์ทา
ม.ต้น1521
41.สนุกกับวิทย์ [137]1.นางบุญมี ปินใจ
ม.ต้น1521
42.สนุกคิดวิทย์กับ STEAM 2 [35]1.นางสาวกนกภรณ์ ทรวดทรง
ม.ต้น1521
43.สังคม social [16]1.นางจีษณัฏฐ์ กลัดแก้ว
ม.ต้น1521
44.สังคมศึกษา 1 [15]1.นางวิไล เขียวพุ่มพวง
ม.ต้น1521
45.สังคมศึกษา 2 [130]1.นางสาวกิตติมา พวงสด
ม.ต้น1520
46.หมากกระดาน [19]1.นายเกรียงไกร ทัพใหญ่
ม.ต้น1521
47.อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ [41]1.นางกัญจณ์นภา สุขล้อม
ม.ต้น1520
48.เกมภาษาอังกฤษ [114]1.นางณัฐชยา ขวัญคุ้ม
ม.ต้น1521
49.เกมส์โปรแกรมเมอร์น้อย [1]1.นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงิน
ม.ต้น1522
50.เครื่องบินพับกระดาษ 1 [30]1.นายวรวุฒิ หาญพงศ์เจริญ
ม.ต้น1522
51.เครื่องบินพับกระดาษ 2 [133]1.นางชุดาภา หาญพงศ์เจริญ
ม.ต้น1522
52.เซปักตะกร้อ [80]1.นายปรีชา เสนานิมิตร
ม.ต้น1522
53.เด็กธรรม [131]1.นางสาวบรรภัทษร แคนจา
ม.ต้น1520
54.เทเบิลเทนนิส 1 [136]1.นายปฐมรัฐ คูหา
ม.ต้น1521
55.เทเบิลเทนนิส 2 [28]1.นายวีระ ทองโสภา
ม.ต้น1521
56.เอแม็ท [99]1.นางสาวปาริชาติ จินตเวก
ม.ต้น1524
57.โครงงานคณิตศาสตร์ [118]1.นางสาวสิริพร ออมสิน
ม.ต้น1518
58.โสตทัศนศึกษา [89]1.นายวิรัตน์ มาสุข
ม.ต้น1520
59.Cover Dance [107]1.นายปิยะวัฒน์ น้าเจริญ
ม.ปลาย1016
60.Crossword ม.ปลาย [113]1.นางสาวสุภารัตน์ กุลคง
ม.ปลาย1016
61.Drove STEM 2 [44]1.นางสาวอริสา แก้วทิพย์
ม.ปลาย1016
62.Good grammar [60]1.นางกรกช รุ่งทอง
ม.ปลาย1016
63.Like สาระสังคม [21]1.นางสาวนฤมล พึ่งกุศล
ม.ปลาย1016
64.Photo Story [98]1.นายจิตรกาญ ขำทองระย้า
ม.ปลาย1016
65.SMT ม.ปลาย [119]1.นางสุนทรา คัชมาตย์
ม.ปลาย1016
66.Spelling Bee [54]1.นางขวัญเรือน บุญมา
ม.ปลาย1016
67.To Be Number One [71]1.นางนิตยา อ่อนจันทร์
ม.ปลาย1016
68.Water rocket 1 [135]1.นางสาวนัตยา หัสมินทร์
ม.ปลาย1016
69.Water rocket 2 [23]1.นายไกรศร ศิลปวรณ์วิวัฒน์
ม.ปลาย1016
70.กลอนกานท์งานกวี [10]1.นางรวิวรรณ พิมพาวะ
ม.ปลาย1016
71.ของเล่นวิทยาศาสตร์ [34]1.นางสวนีย์ เพ็ชรพงศ์
ม.ปลาย1016
72.คณิตกับเกมส์ [43]1.นางสาวนพรัตน์ เล็กประเสริฐ
ม.ปลาย1016
73.คณิตคิดสนุก [122]1.นายอนัน เดชขุนทด
ม.ปลาย1016
74.คณิตศาสตร์ [42]1.นายฌานวัฒน์ นิ่มสวัสดิ์
ม.ปลาย1016
75.คณิตศาสตร์ ม.ปลาย [39]1.นายไพรัช คำเขียน
ม.ปลาย1016
76.งานประดิษฐ์ [87]1.นางดวงกมล เรืองเพชร
ม.ปลาย1016
77.ซูโดกุ [96]1.นางสาวกฤษณา สร้อยทิพย์
ม.ปลาย1016
78.ญี่ปุุ่นสนุก [59]1.นางสาวสุดหทัย ขมินธกูล
ม.ปลาย1016
79.ดนตรีไทย 3 [75]1.นายรักชาติ นาครัตน์
ม.ปลาย1010
80.ดาบไทยเพื่อการแข่งขัน [105]1.นายเทอดพงษ์ ทำดี
ม.ปลาย1016
81.ต่อศัพท์ภาษาไทย [5]1.นางสุภาพร สุขวิถี
ม.ปลาย1016
82.ธนาคารโรงเรียน [47]1.นางสาววาสนา ต่อมยิ้ม
ม.ปลาย1016
83.นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2 [40]1.นางสาวชุติมา มั่นเหมาะ
ม.ปลาย9097
84.นักศึกษาวิชาทหาร ปี 1 [20]1.นายกมล ช่วยพยุง
ม.ปลาย6885
85.นักศึกษาวิชาทหาร ปี 3 [55]1.นางจิรภา อินทรขาว
ม.ปลาย8086
86.นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC 1 [73]1.นางกาญจนา คัชมาตย์
ม.ปลาย1016
87.นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC 2 [120]1.นางอรสา ศิลปวรณ์วิวัฒน์
ม.ปลาย1016
88.นาฏศิลป์และการแสดง 2 [77]1.นางเบญจวรรณ โหมดชัง
ม.ปลาย1014
89.พฤกษศาสตร์ [91]1.นางดาว เมืองสอง
ม.ปลาย1016
90.พัฒนาภาษาไทย [111]1.นายพัฒร ลอยเด่น
ม.ปลาย1016
91.ฟิสิกส์ [138]1.นายศินาจ คำภิรานนท์
ม.ปลาย1016
92.ภาษาจีน [93]1.นางสาวอมรรัตน์ แซ่โก
ม.ปลาย1016
93.ภาษาพาคิด [6]1.นางสาวสาลี่ ชาญณรงค์
ม.ปลาย1016
94.ภาษาเยอรมัน [95]1.นางสาวณฤชล ดิษฐ์แก้ว
ม.ปลาย1016
95.ภูมิปัญญาไทย [7]1.นางสุกัญญา เทพสุริยวงษ์
ม.ปลาย1016
96.ยุวนักกฎหมาย [13]1.นางสาวอมรรัตน์ เจริญทิม
ม.ปลาย1016
97.ยุวประชาสัมพันธ์ [63]1.นายพัชรพงษ์ จันทน์เทศ
ม.ปลาย1016
98.รักการอ่าน [11]1.นางบุญชอบ สายทอง
ม.ปลาย1016
99.รักการอ่านภาษาอังกฤษ [53]1.นางพรภิมนต์ สิริเศรษฐนนท์
ม.ปลาย1016
100.วอลเลย์บอล ม.ปลาย [90]1.นายชนะชัย ทะยอม
ม.ปลาย1016
101.วัยอิสระ [69]1.นางพนอ กาญจนะ
ม.ปลาย1016
102.วิพากษ์สร้างสรรค์ [117]1.นายนวพล ชัยชนะ
ม.ปลาย1016
103.ศิลปะประยุกต์ (พื้นฐานสถาปัตย์) [76]1.นายภาณุสิษฐ์ ม่วงดิษฐ์
ม.ปลาย1016
104.สมองกลฝังตัว [85]1.นายมาโนชญ์ แสงศิริ
ม.ปลาย1016
105.สร้างเกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ [103]1.นายชัยยะ สว่างวงษ์
ม.ปลาย1016
106.สอวน. ชีววิทยา [31]1.นางสาวบุปผา สันตวา
ม.ปลาย1016
107.สอวน. เคมี [24]1.นางสาวจุฬาลักษณ์ ม่วงดิษฐ์
ม.ปลาย1016
108.สารคดีโลก [134]1.นางสาวสุรรักษ์ ยังคลัง
ม.ปลาย1016
109.หมากกระดาน [48]1.นางสาวทวีรัตน์ รัชตรุ่งโรจน์
ม.ปลาย1016
110.ห้องสมุด [38]1.นางอุไรวรรณ พิพัฒนกุล
ม.ปลาย1016
111.อนุรักษ์พลังงาน [26]1.นางสาวนงนุช จากปั้น
ม.ปลาย1016
112.อะไรๆ ก็ฝรั่งเศส [61]1.นางสาวสุรีย์พร แก้วมา
ม.ปลาย1016
113.เทเบิลเทนนิส [67]1.นายเอกพันธ์ จันอินทร์
ม.ปลาย1016
114.เพลงพื้นบ้าน [79]1.นางยุราวรรณ สิงห์โต
ม.ปลาย1016
115.เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ [33]1.นายพีระยุทธ สุขสำราญ
ม.ปลาย1016
116.เย็บ ปัก ถัก ร้อย [82]1.นางสมรศรี กาหา
ม.ปลาย1016
117.เวทคณิต [52]1.นางนพคุณ บุญพระคุ้มครอง
ม.ปลาย1016
118.เอแม็ท [36]1.นางนิพิศ วิเชียรสรรค์
ม.ปลาย1016
119.แบดมินตัน [68]1.นายปุลิ เจ่าสกุล
ม.ปลาย1016
120.โสตทัศนศึกษา [25]1.นายนิคม เอี่ยมต่อม
ม.ปลาย1018
121.ธนาคารขยะ [110]1.นางนุชจรี แพ่งนคร
ม.ต้น+ม.ปลาย1520
122.นาฏศิลป์และการแสดง 1 [128]1.นายณัฐวรรธน์ ชุติภัทธ์ดำรงกุล
ม.ต้น+ม.ปลาย1523
123.รุ่นใหม่หัวใจลูกทุ่ง [129]1.นายชัยธวัช อินเมฆ
ม.ต้น+ม.ปลาย1522
124.วงโยธวาทิต [88]1.นางสาวจามจุรี ทองคำ
ม.ต้น+ม.ปลาย1523
125.ศิลปะประยุกต์ [101]1.นางสาวสุกัญญา เพ็งแตง
ม.ต้น+ม.ปลาย1520
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.