กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
ที่
ชุมนุม [รหัส]
ครูที่ปรึกษา
ระดับ
รับต่ำสุด
รับสูงสุด
ข้อมูล
1.A-Math ม.ต้น [118]1.นางสาวสุวันนา ตันหยงม.ต้น2025
2.Coverdance [162]1.นายสุรกิจ พัชรพงศ์ศานต์ม.ต้น2025
3.Fortune-teller [117]1.นางสาวณัชชา จูรัตนากรม.ต้น2025
4.Math&Sci tiktok ม.ต้น [32]1.นางชัญญานุช สุวรรณ์ทาม.ต้น2025
5.motion graphics [158]1.นายธีรัช เทพนินิตกุลม.ต้น2025
6.My youth is yours [140]1.นางสาวปรียาวลี ชาวอ่างทองม.ต้น2025
7.Wow Board game 1 [35]1.นางสาวกนกภรณ์ ทรวดทรงม.ต้น2025
8.การบริหารการเงินและการลงทุน [70]1.นางวัชรา ภักดิ์สุขเจริญม.ต้น2025
9.การบัญชีครัวเรือน [166]1.นางสาวคีตภัทร หามณีม.ต้น2025
10.การพูด การแสดงทางวิทยาศาสตร์ [89]1.นายวิรัตน์ มาสุขม.ต้น2025
11.ของเล่นวิทยาศาสตร์ [138]1.นางสุมิตรา จันแย้ม.ต้น2025
12.คณิตนักคิด [46]1.นางสาวศรีสุคนธ์ สิทธิโชติม.ต้น2025
13.คนรักภาพยนตร์ [8]1.นายวิศรุติ อินทร์เลี้ยงม.ต้น2025
14.ครอสเวิร์ด Crossword [124]1.นางปริศนา รอดอ่องม.ต้น2025
15.คลิบ Reels สร้างสรรค์ [146]1.นางสาวธีระนันท์ แย้มโพธิ์ใช้ม.ต้น2025
16.คิดส์คลับ [139]1.นางณัฏฐิรา คำพันธ์ม.ต้น2025
17.ซูโดกุ ม.ต้น [45]1.นายพีรภัทร เรืองเพชรม.ต้น2025
18.ดนตรี(เครื่องสาย) [127]1.นายคมกฤช คำสุกดีม.ต้น2025
19.ต่อศัพท์ภาษาไทย [4]1.นางสาวธัญลักษณ์ จุ้ยเรืองม.ต้น2025
20.ทันเหตุการณ์ [125]1.นางสุภาพร คลังเพชรม.ต้น2025
21.ธนาคารโรงเรียน [97]1.นางสาวณัฐวดี มากไหมม.ต้น2025
22.นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC 1 [74]1.นางนงนุช เพ็งศิริม.ต้น2025
23.นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC 2 [154]1.นางมนฑิรา นิ่มสมบุญม.ต้น2025
24.นาฏศิลป์และการแสดง 2 [128]1.นายณัฐวรรธน์ ชุติภัทธ์ดำรงกุลม.ต้น2025
25.นาฏศิลป์และการแสดง 3 [151]1.นางสาวสุพัชชา คลังเพ็ชร์ม.ต้น2025
26.พิมพ์ดีดไทย [83]1.นางจันทนา วิไลเรืองม.ต้น2025
27.ภาษาไทยหรรษา [160]1.นางสาวธันยาลักษณ์ สังขลักษณ์ม.ต้น2025
28.มวยสากลสมัครเล่น [167]1.นางนิรดา สอนน้อยม.ต้น2025
29.ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.ต้น [65]1.นางสุกัญญา อินทร์เลี้ยงม.ต้น2025
30.รอบรู้เรียนจีน [94]1.นางสาวบุษยมาส บุญจันทร์ม.ต้น2025
31.ลายมือสื่อภาษา [9]1.นางสาวสุณิสา กันมาลัยม.ต้น2025
32.วอลเลย์บอล 2 [170]1.นายรณวรรธน์ ทรัพย์ประเสริฐ์ม.ต้น2025
33.วอลเลย์บอล1 [100]1.นายชาติชาย สุขล้อมม.ต้น2025
34.ศัพท์วิทย์ [29]1.นางสาวมินนา มูลประสิทธิ์ม.ต้น2025
35.ศิลป์สร้างสรรค์ [101]1.นางสาวสุกัญญา เพ็งแตงม.ต้น2025
36.สมาธิศาสตร์ [16]1.นางจีษณัฏฐ์ กลัดแก้วม.ต้น2025
37.สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) [86]1.นางวราพร คำภิรานนท์ม.ต้น2025
38.สื่อรักษ์ภาษาไทย [159]1.นางสาวธาราภรณ์ เทพเภาม.ต้น2025
39.หมากกระดาน [19]1.นายเกรียงไกร ทัพใหญ่ม.ต้น2025
40.เกมภาษาอังกฤษ [114]1.นางณัฐชยา ขวัญคุ้มม.ต้น2025
41.เกมโปรแกรมเมอร์น้อย [1]1.นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงินม.ต้น2025
42.เคป๊อป เคใจ (สิ่งใดๆเกี่ยวกับ Kpop) [107]1.นายปิยะวัฒน์ น้าเจริญม.ต้น2025
43.เครื่องบินกระดาษพับ [133]1.นางชุดาภา หาญพงศ์เจริญม.ต้น2025
44.A - math ม.ปลาย 1 [141]1.นางสาวสิริพร ออมสินม.ปลาย2025
45.A-math ม.ปลาย 2 [157]1.นางสาววรัญญา ครอนฟร์อดม.ปลาย2025
46.Board Game [149]1.นางสาววราภรณ์ สิงห์คงม.ปลาย2025
47.Business Mathematics [44]1.นางสาวอริสา แก้วทิพย์ม.ปลาย2025
48.DIY ประดิษฐ์ของใช้จากสิ่งใกล้ตัว [137]1.นางบุญมี ปินใจม.ปลาย2025
49.English is Fun with NETFLIX [66]1.นางสาวจุฑามาส ริยะขันม.ปลาย2025
50.FLD Service [63]1.นายพัชรพงษ์ จันทน์เทศม.ปลาย2025
51.Math&Sci tiktok ม.ปลาย [41]1.นางกัญจณ์นภา สุขล้อมม.ปลาย2025
52.SC PPS คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม [165]1.นายชัยธวัช ธาราใสเย็นม.ปลาย2025
53.กลอนกานท์งานกวี 2 [79]1.นางยุราวรรณ สิงห์โตม.ปลาย2025
54.กลอนกานท์งานกวี 1 [10]1.นางรวิวรรณ พิมพาวะม.ปลาย2025
55.กีฬาเซปักตะกร้อ [168]1.นางสาวธัญญา แพทย์ไชโยม.ปลาย2025
56.ของเล่นวิทยาศาสตร์ [34]1.นางสวนีย์ เพ็ชรพงศ์ม.ปลาย2025
57.คณิตกับเกมส์ [43]1.นางสาวนพรัตน์ เล็กประเสริฐม.ปลาย2025
58.คณิตพาเพลิน [99]1.นางสาวปาริชาติ จินตเวกม.ปลาย2025
59.คลิบ Reels สร้างสรรค์ [134]1.นางสาวสุรรักษ์ ยังคลังม.ปลาย2025
60.งานค้างไม่มี คนดี 2023 [49]1.นางอังคนา จันทรประเสริฐม.ปลาย2025
61.ชุมนุมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม [144]1.นายสมศักดิ์ ปัญจศีลม.ปลาย2025
62.ญี่ปุ่นพาเพลิน [59]1.นางสาวสุดหทัย ขมินธกูลม.ปลาย2025
63.ดนตรีไทย [75]1.นายรักชาติ นาครัตน์ม.ปลาย2025
64.ต่อศัพท์ภาษาไทย [5]1.นางสุภาพร สุขวิถีม.ปลาย2025
65.ท่องโลกฝรั่งเศส [61]1.นางสุรีย์พร แก้วมา ฟูแฌร์ม.ปลาย2025
66.ธนาคารโรงเรียน [47]1.นางสาววาสนา ต่อมยิ้มม.ปลาย2025
67.นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2 [40]1.นายปรีชา เสนานิมิตร
2. นายพงษ์พันธ์ กาญจนอุดม
ม.ปลาย2025
68.นักศึกษาวิชาทหาร ปี 1 [20]1.นางจิรภา อินทรขาว
2. นางทิพวัลย์ พรหมรักษ์
3. นายภราดา แสงสว่าง
ม.ปลาย2025
69.นักศึกษาวิชาทหาร ปี 3 [55]1.นางสาวชุติมา มั่นเหมาะ
2. นายณัฐพล สวัสดิ์เอื้อ
ม.ปลาย2025
70.นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC [73]1.นางกาญจนา คัชมาตย์ม.ปลาย2025
71.บอร์ดเกมเสริมกระบวนการคิด [156]1.นายทรงยศ สกุลยาม.ปลาย2025
72.บาร์โค้ด (Barcode) [119]1.นางสุนทรา คัชมาตย์ม.ปลาย2025
73.ผลิตสื่อสร้างสรรค์ผ่านแอฟพิเคชั่น tik tok [87]1.นางดวงกมล เรืองเพชรม.ปลาย2025
74.ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน [135]1.นางสาวนัตยา กระดังงาม.ปลาย2025
75.ภาษาจีน HSK [123]1.นางสาวธนวันต์ เทศขำม.ปลาย2025
76.ภาษาพาคิด [6]1.นางสาวสาลี่ ชาญณรงค์ม.ปลาย2025
77.ภูมิปัญญาภาษาไทย [111]1.นายพัฒร ลอยเด่นม.ปลาย2025
78.ภูมิไทย [148]1.นางสาวพรทิพย์ เขียวขำม.ปลาย2025
79.ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน [38]1.นางอุไรวรรณ พิพัฒนกุลม.ปลาย2025
80.ยุวประชาสัมพันธ์ [161]1.นางสาวณัฐพร ละม้ายแขม.ปลาย2025
81.รักการอ่าน [11]1.นางบุญชอบ สายทองม.ปลาย2025
82.รักษ์พรรณไม้ [91]1.นางดาว เมืองสองม.ปลาย2025
83.วอลเลย์บอล [90]1.นายชนะชัย ทะยอมม.ปลาย2025
84.วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศที่พูดภาษาเยอรมัน [95]1.นางสาวณฤชล ดิษฐ์แก้วม.ปลาย2025
85.วัยอิสระ [69]1.นางพนอ กาญจนะม.ปลาย2025
86.วิทย์สร้างสรรค์ [22]1.นางรัชนี โสดถานาม.ปลาย2025
87.สอวน. ชีววิทยา [31]1.นางสาวบุปผา สันตวาม.ปลาย2025
88.สารละลายในชีวิตประจำวัน [24]1.นางสาวจุฬาลักษณ์ ม่วงดิษฐ์ม.ปลาย2025
89.สิ่งประดิษฐ์ด้วยระบบอัตโนมัติ [85]1.นายมาโนชญ์ แสงศิริม.ปลาย2025
90.สุขในการให้ [164]1.นายวันชัย ทับทองม.ปลาย2025
91.หมากกระดาน 3 [48]1.นางสาวทวีรัตน์ รัชตรุ่งโรจน์ม.ปลาย2025
92.หารายได้ระหว่างเรียน [82]1.นางสมรศรี กาหาม.ปลาย2025
93.อนุรักษ์พลังงาน [26]1.นางสาวนงนุช จากปั้นม.ปลาย2025
94.อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น [13]1.นางสาวอมรรัตน์ เจริญทิมม.ปลาย2025
95.อังกฤษพาสนุก [53]1.นางพรภิมนต์ สิริเศรษฐนนท์ม.ปลาย2025
96.เกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ [103]1.นายชัยยะ สว่างวงษ์ม.ปลาย2025
97.เครื่องบินกระดาษพับ [30]1.นายวรวุฒิ หาญพงศ์เจริญม.ปลาย2025
98.เปตอง [105]1.นายรณกร ทำดีม.ปลาย2025
99.เพศวิถีศึกษา [71]1.นางนิตยา อ่อนจันทร์ม.ปลาย2025
100.เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช [33]1.นางสาวณัฐณิชา อินสุวรรณม.ปลาย2025
101.เวทคณิต [52]1.นางนพคุณ บุญพระคุ้มครองม.ปลาย2025
102.เส้นทางนักลงทุน [92]1.นายไพสิฐ หลวงจอกม.ปลาย2025
103.多読(たどく) การอ่านด้วยวิธี Tadoku (ภาษาญี่ปุ่น) [106]1.นางสาวลัดดา สร้อยจาตุรนต์ม.ปลาย2025
104.Doodle art [145]1.นายมณเฑียร สุขสวัสดิ์ม.ต้น+ม.ปลาย2025
105.Yniverse(จักรวาลซีรีย์Y) [113]1.นางสาวริญญภัสร์ พีรไชยรุจน์ม.ต้น+ม.ปลาย2025
106.กฎหมายกับครอสติช [131]1.นางสาวบรรภัทษร แคนจาม.ต้น+ม.ปลาย2025
107.กล้า(ทำ)ธรรม 1 [21]1.นางสาวนฤมล พึ่งกุศลม.ต้น+ม.ปลาย2025
108.กล้า(ทำ)ธรรม 2 [163]1.นายพิชิต ไพอุปลีม.ต้น+ม.ปลาย2025
109.กีฬาปิงปอง [136]1.นายปฐมรัฐ คูหาม.ต้น+ม.ปลาย2025
110.คณิตกับครอสติสคริสตัล [96]1.นางสาวกฤษณา สร้อยทิพย์ม.ต้น+ม.ปลาย2025
111.คาราโอเกะ [7]1.นางสุกัญญา เทพสุริยวงษ์ม.ต้น+ม.ปลาย2025
112.ดนตรีสากล [147]1.นายยุทธนา เตชะรังสีม.ต้น+ม.ปลาย2025
113.นวดแผนไทย [110]1.นางนุชจรี แพ่งนครม.ต้น+ม.ปลาย2025
114.นาฏศิลป์เเละการแสดง 1 [77]1.นางเบญจวรรณ โหมดชังม.ต้น+ม.ปลาย2025
115.ยุวเสนาะกรรณวรรณศิลป์ [109]1.นางอรุณี บุญแก้วม.ต้น+ม.ปลาย2025
116.วงโยธวาทิต [88]1.นางสาวจามจุรี ทองคำม.ต้น+ม.ปลาย2025
117.สังคมศึกษากับทักษะชีวิต [169]1.นายณัฐพล หอกุลม.ต้น+ม.ปลาย2025
118.ใครทำดียกมือขึ้น [102]1.นางสาวนิศากร ชมภูนุชม.ต้น+ม.ปลาย2025
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.