กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
ที่
ชุมนุม [รหัส]
ครูที่ปรึกษา
ระดับ
รับต่ำสุด
รับสูงสุด
ข้อมูล
1Crossword [65]
1.นางสาวสุกัญญา พวงพันธ์
ม.ต้น2225
2DIY by นักวิทย๋ [35]
1.นางสาวกนกภรณ์ ทรวดทรง

2. นางสาวนัตยา หัสมินทร์
ม.ต้น4449
3E-Sports and Card game [89]
1.นายวิรัตน์ มาสุข
ม.ต้น2225
4English is fun [66]
1.นางสาวจุฑามาส ริยะขัน
ม.ต้น2224
5STEM ม.ต้น [49]
1.นางอังคนา จันทรประเสริฐ

2. นางสาวสิริพร ออมสิน
ม.ต้น4449
6Story Telling [58]
1.นางนุกูล บุญโห้
ม.ต้น2224
7We Love Sear 3 [57]
1.นางสาวศุภนันท์ คิดยาว
ม.ต้น2224
8กวีคีตศิลป์ [8]
1.นายวิศรุติ อินทร์เลี้ยง
ม.ต้น2224
9การละเล่นของเด็กไทยสมัยอดีต [12]
1.นางณัฐนภาส์ สุคนธ์ปิยะสิริ
ม.ต้น2224
10ของเล่นวิทยาศาสตร์ [34]
1.นางสวนีย์ เพ็ชรพงศ์
ม.ต้น2224
11คณิตนักคิด [46]
1.นางสาวศรีสุคนธ์ สิทธิโชติ
ม.ต้น2224
12คนรักต้นไม้ [27]
1.นางเรวดี สุขสุภักดิ์
ม.ต้น2224
13คำคมหรรษา [4]
1.นางสาวธัญลักษณ์ จุ้ยเรือง
ม.ต้น2225
14งานฝีมือ [70]
1.นางวัชรา ภักดิ์สุขเจริญ

2. นางสุภาพร คลังเพชร
ม.ต้น4448
15ซูโดกุ [45]
1.นายพีรภัทร เรืองเพชร
ม.ต้น2224
16ธนาคารโรงเรียน [97]
1.นางสาวณัฐวดี มากไหม
ม.ต้น2224
17ประดิดประดอย [72]
1.นางศิวิไล เขียนแม้น
ม.ต้น2224
18พิมพ์ดีดไทย [83]
1.นางจันทนา วิไลเรือง
ม.ต้น2224
19ภาษาจีน [94]
1.นางสาวบุษยมาส บุญจันทร์
ม.ต้น2224
20ภาษาไทยในเสียงเพลง [108]
1.นางสาวอาภรณ์พรรณ หอมเจริญ
ม.ต้น2224
21รักการอ่าน [56]
1.นางสุกัญญา ปิ่นสุข
ม.ต้น2224
22รักการอ่าน [109]
1.นางอรุณี บุญแก้ว
ม.ต้น2224
23รักษ์กีฬา [18]
1.นายอุบล พิมพาวะ
ม.ต้น2224
24ลายมือสื่อภาษา [9]
1.นางสาวสุณิสา กันมาลัย
ม.ต้น2225
25วอลเลย์บอล [100]
1.นายชาติชาย สุขล้อม
ม.ต้น2224
26วัฒนธรรมประเทศเยอรมนี [95]
1.นางสาวณฤชล ดิษฐ์แก้ว
ม.ต้น2224
27วัฒนธรรมเกาหลี [107]
1.นายปิยะวัฒน์ น้าเจริญ
ม.ต้น2224
28วิทย์สร้างสรรค์ [22]
1.นางรัชนี โสดถานา
ม.ต้น2224
29ศัพท์วิทย์ [29]
1.นางสาวมินนา มูลประสิทธิ์
ม.ต้น2224
30ศิลปะประยุกต์ [101]
1.นางสาวสุกัญญา เพ็งแตง
ม.ต้น2224
31สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ [32]
1.นางชัญญานุช สุวรรณ์ทา
ม.ต้น2224
32สวดมนต์แปลภาษาบาลี [15]
1.นางวิไล เขียวพุ่มพวง

2. นางสาวกิตติมา พวงสด
ม.ต้น4448
33หมากกระดาน [19]
1.นายเกรียงไกร ทัพใหญ่
ม.ต้น2224
34อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ [41]
1.นางกัญจณ์นภา สุขล้อม
ม.ต้น2224
35เกมส์โปรแกรมเมอร์น้อย [1]
1.นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงิน

2. นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข
ม.ต้น4448
36เขียนถูกปลูกปัญญา [102]
1.นางสาวนิศากร ชมพูนุช
ม.ต้น2224
37เครื่องบินพับกระดาษ [30]
1.นางสาวชุดาภา อาจยาทา

2. นายวรวุฒิ หาญพงศ์เจริญ
ม.ต้น4449
38เซปักตะกร้อ [80]
1.นายปรีชา เสนานิมิตร
ม.ต้น2224
39เทเบิลเทนนิส [28]
1.นายวีระ ทองโสภา
ม.ต้น2225
40เพลงคุณธรรม [16]
1.นางจีษณัฏฐ์ กลัดแก้ว
ม.ต้น2224
41เพื่อนที่ปรึกษา YC [74]
1.นางนงนุช เพ็งศิริ

2. นางศิริเพ็ญ จันทร์แสนภักดิ์
ม.ต้น4448
42เอแม็ท [99]
1.นางณิชาภา อ่อนน้อม
ม.ต้น2227
43Good grammar [60]
1.นางกรกช รุ่งทอง
ม.ปลาย1416
44Kawaii Japan [106]
1.นางสาวลัดดา สร้อยจาตุรนต์
ม.ปลาย1417
45Like สาระสังคม [21]
1.นางสาวนฤมล พึ่งกุศล

2. นางสาวเนตรนภา ชาวอ่างทอง
ม.ปลาย2834
46Photo Story [98]
1.นายจิตรกาญ ขำทองระย้า
ม.ปลาย1417
47Spelling Bee [54]
1.นางขวัญเรือน บุญมา
ม.ปลาย1416
48STEM ม.ปลาย [44]
1.นางสุนทรา คัชมาตย์

2. นางสาวอริสา แก้วทิพย์
ม.ปลาย2832
49To Be Number One [71]
1.นางนิตยา อ่อนจันทร์
ม.ปลาย1418
50กลอนกานท์งานกวี [10]
1.นางรวิวรรณ พิมพาวะ
ม.ปลาย1417
51คณิตกับเกมส์ [43]
1.นางสาวนพรัตน์ เล็กประเสริฐ
ม.ปลาย1416
52คณิตจิตสบาย [42]
1.นายฌานวัฒน์ นิ่มสวัสดิ์

2. นายนวพล ชัยชนะ
ม.ปลาย2832
53คณิตศาสตร์ ม.ปลาย [39]
1.นายไพรัช คำเขียน
ม.ปลาย1417
54คนรักการอ่าน [53]
1.นางพรภิมนต์ สิริเศรษฐนนท์

2. นางไพรัชฎา ไทยเที่ยง
ม.ปลาย2832
55คำคมหรรษา [5]
1.นางสุภาพร สุขวิถี
ม.ปลาย1417
56งานสานกระดาษ [87]
1.นางดวงกมล เรืองเพชร
ม.ปลาย1416
57จรวดขวดน้ำ [23]
1.นายไกรศร ศิลปวรณ์วิวัฒน์
ม.ปลาย1416
58ซูโดกุ [96]
1.นางสาวกฤษณา สร้อยทิพย์
ม.ปลาย1416
59ญี่ปุุ่น [59]
1.นางสาวสุดหทัย ขมินธกูล
ม.ปลาย1417
60ตัดต่อภาพยนตร์ [86]
1.นางวราพร สุรินทร์
ม.ปลาย1416
61ธนาคารโรงเรียน [47]
1.นางสาววาสนา ต่อมยิ้ม
ม.ปลาย1416
62นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2 [40]
1.นางสาวชุติมา มั่นเหมาะ

2. นายพิชิต ไพอุปลี
ม.ปลาย3689
63นักศึกษาวิชาทหาร ปี 1 [20]
1.นายกมล ช่วยพยุง

2. นายปฐมรัฐ คูหา
ม.ปลาย36103
64นักศึกษาวิชาทหาร ปี 3 [55]
1.นางจิรภา อินทรขาว

2. นายสมคิด คำเขียน
ม.ปลาย3670
65บริหารความสุข [14]
1.นายวันชัย ทับทอง
ม.ปลาย1416
66ปกิณกะคณิตศาสตร์ [92]
1.นางสาวจิตติมา ศิริวัฒนากุล
ม.ปลาย1416
67ฟุตบอล [105]
1.นายเทอดพงษ์ ทำดี
ม.ปลาย1416
68ภาษาจีน [93]
1.นางสาวอมรรัตน์ แซ่โก
ม.ปลาย1416
69ภาษาฝรั่งเศส [61]
1.นางสาวสุรีย์พร แก้วมา
ม.ปลาย1416
70ภาษาพาคิด [6]
1.นางสาวสาลี่ ชาญณรงค์

2. นายพัฒร ลอยเด่น
ม.ปลาย2832
71ภูมิปัญญาไทย [7]
1.นางสุกัญญา เทพสุริยวงษ์
ม.ปลาย1418
72ยุวนักกฎหมาย [13]
1.นางสาวอมรรัตน์ เจริญทิม
ม.ปลาย1416
73ยุวประชาสัมพันธ์ [63]
1.นายพัชรพงษ์ จันทน์เทศ
ม.ปลาย1416
74รักการอ่าน [11]
1.นางบุญชอบ สายทอง
ม.ปลาย1416
75วอลเลย์บอล [90]
1.นายชนะชัย ทะยอม
ม.ปลาย1416
76วัยอิสระ [69]
1.นางพนอ กาญจนะ
ม.ปลาย1416
77ศิลป์สร้างสรรค์ [76]
1.นายภาณุสิษฐ์ ม่วงดิษฐ์
ม.ปลาย1416
78สมองกลฝังตัว [85]
1.นายมาโนชญ์ แสงศิริ
ม.ปลาย1416
79สร้างเกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ [103]
1.นายชัยยะ สว่างวงษ์
ม.ปลาย1416
80สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน [91]
1.นางบุญมี ปินใจ

2. นางดาว เมืองสอง
ม.ปลาย2832
81สอวน. [24]
1.นางสาวจุฬาลักษณ์ ม่วงดิษฐ์

2. นายศินาจ คำภิรานนท์

3. นายอนัน เดชขุนทด
ม.ปลาย4248
82สอวน. ชีววิทยา [31]
1.นางสาวบุปผา สันตวา
ม.ปลาย1416
83หมากกระดาน [48]
1.นางสาวทวีรัตน์ รัชตรุ่งโรจน์
ม.ปลาย1416
84ห้องสมุด [38]
1.นางอุไรวรรณ พิพัฒนกุล
ม.ปลาย1418
85อนุรักษ์พลังงาน [26]
1.นางสาวนงนุช จากปั้น
ม.ปลาย1416
86เตรียมความพร้อมรับTCAS63 [37]
1.นางบุญเจือ ดิษฐไชยวงศ์
ม.ปลาย1418
87เทเบิลเทนนิส [67]
1.นายเอกพันธ์ จันอินทร์
ม.ปลาย1416
88เพลงพื้นบ้าน [79]
1.นางสาวยุราวรรณ สิงห์โต
ม.ปลาย1416
89เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ [33]
1.นางสาวสุรรักษ์ ยังคลัง

2. นายพีระยุทธ สุขสำราญ
ม.ปลาย2832
90เพื่อนที่ปรึกษา YC [73]
1.นางกาญจนา คัชมาตย์

2. นางอรสา ศิลปวรณ์วิวัฒน์
ม.ปลาย2832
91เย็บ ปัก ถัก ร้อย [82]
1.นางสมรศรี กาหา
ม.ปลาย1416
92เอแม็ท [36]
1.นางนิพิศ วิเชียรสรรค์
ม.ปลาย1417
93แบดมินตัน [68]
1.นายปุลิ เจ่าสกุล
ม.ปลาย1416
94โสตทัศนศึกษา [25]
1.นายนิคม เอี่ยมต่อม
ม.ปลาย1416
95คณิตคิดสนุก [51]
1.นางสาวปาริชาติ จินตเวก

2. นางสุภาพร ช่วยพยุง
ม.ต้น+ม.ปลาย2231
96ดนตรีไทย [75]
1.นายรักชาติ นาครัตน์

2. นายคมกฤช คำสุกดี

3. นายเตชภณพัฒน์ วัฏฐกรธนานนท์
ม.ต้น+ม.ปลาย3660
97นาฏศิลป์และการแสดง [77]
1.นางเบญจวรรณ โหมดชัง

2. นายณัฐวรรธน์ ชุติภัทธ์ดำรงกุล
ม.ต้น+ม.ปลาย3852
98มวยไทย [104]
1.นายสมบัติ ใจปินตา
ม.ต้น+ม.ปลาย1820
99วงโยธวาทิต [88]
1.นางสาวจามจุรี ทองคำ

2. นายชัยธวัช อินเมฆ
ม.ต้น+ม.ปลาย3545
100เกษตรทฤษฏีใหม่ [110]
1.นางนุชจรี แพ่งนคร
ม.ต้น+ม.ปลาย1820
101เวทคณิต [52]
1.นางนพคุณ บุญพระคุ้มครอง
ม.ต้น+ม.ปลาย1820
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.