กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
97
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน
ธนาคารโรงเรียน
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวณัฐวดี มากไหม
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ ภาระงาน/ขอบข่ายงานธนาคารโรงเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนปฏิบัติงานรายวันทำการในระบบคอมพิวเตอร์ได้
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถสรุปบทบาทหน้าที่และประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมชุมนุมธนาคารโรงเรียนได้
จำนวนรับต่่ำสุด
23 คน
จำนวนรับสูงสุด
29 คน
หมายเหตุ
-
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.