กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
96
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ซูโดกุ
สถานที่เรียน
ห้องคณิตศาสตร์ใหญ่ อาคาร 3
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวกฤษณา สร้อยทิพย์
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนสามารถทำนายตัวเลขที่หายไปได้
2. นักเรียนบอกเหตุผลของการเติมตัวเลขได้
3. นักเรียนได้ฝึกทักษะการพยากรณ์ การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปได้
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
16 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.