กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
95
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
วัฒนธรรมประเทศเยอรมนี
สถานที่เรียน
ห้องเรียน ม.4/6
ประเภทชุมนุม
ตั้งใหม่
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวณฤชล ดิษฐ์แก้ว
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศเยอรมนี และกลุ่มประเทศที่พูดภาษาเยอรมนี เช่น ประเทศออสเตรีย ประเทศสวิสเชอร์แลนด์
2. นักเรียนสามารถเข้าใจและแลกเปลี่ยน เปรียบเทียบกับวัฒนธรรมไทยได้
3. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาเยอรมนีเบื้องต้น เช่น การทักทายได้
จำนวนรับต่่ำสุด
22 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.