กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
95
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศที่พูดภาษาเยอรมัน
สถานที่เรียน
ห้องภาษาเยอรมัน
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวณฤชล ดิษฐ์แก้ว
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนสามารถพูดภาษาเยอรมันเบื้องต้นได้
2. นักเรียนสามารถเล่าวัฒนธรรมเยอรมันเบื้องต้นได้
3. นักเรียนรู้ประวัติศาสตร์เบื้องต้นของประเทศที่พูดภาษาเยอรมันได้
จำนวนรับต่่ำสุด
15 คน
จำนวนรับสูงสุด
18 คน
หมายเหตุ
-
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.