กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
94
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ภาษาจีน
สถานที่เรียน
ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ อาคาร 1
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวบุษยมาส บุญจันทร์
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีน
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะ สถาปัตยกรรมต่างๆ ของจีน
3. นักเรียนสามารถอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปะและสถาปัตยกรรมของจีนและไทยได้
จำนวนรับต่่ำสุด
22 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.