กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
93
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ภาษาจีน
สถานที่เรียน
ห้องเรียน ม.
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวอมรรัตน์ แซ่โก
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีน
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะ สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ของจีน
3. นักเรียนสามารถอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปะและสถาปัตยกรรมของจีนกับไทยได้
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
16 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.