กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
91
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
รักษ์พรรณไม้
สถานที่เรียน
สวนหลังห้องวิชาการ
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษา

1. นางดาว เมืองสอง
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียน
2. ศึกษาส่วนประกอบของต้นไม้ที่สนใจ
3. นำเสนอข้อมูลพรรณไม้ที่ศึกษา
จำนวนรับต่่ำสุด
15 คน
จำนวนรับสูงสุด
18 คน
หมายเหตุ
-
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.