กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
91
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สถานที่เรียน
ห้องเรียนชีวะ 2 อาคาร 3
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นางบุญมี ปินใจ

2. นางดาว เมืองสอง
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรัก เห็นคุณค่าของพืชพรรณ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และเห็นคุณค่าของพรรณไม้ไทย
2. นักเรียนสามารถสืบค้นพรรณไม้และสามารถเผยแพร่สู่ผู้ปกครองและชุมชนได้
3. เพื่อให้นักเรียนเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและรักษาความสะอาดในเขตพื้นที่ที่ศึกษา
จำนวนรับต่่ำสุด
28 คน
จำนวนรับสูงสุด
32 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.