กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
9
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ลายมือสื่อภาษา
สถานที่เรียน
ข้างห้องรีสอร์ท ใต้ถุนอาคาร 6
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวสุณิสา กันมาลัย
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของลายมือ และส่งเสริมการคัดลายมืออย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้นักเรียนฝึกและพัฒนาลายมือ ตามความพร้อมและเต็มศักยภาพอย่างทั่วถึง
3. เพื่อให้มีความภาคภูมิใจ และศรัทธารักการเขียนภาษาไทยอันเป็นมรดกและภาษาประจำชาติไทย
จำนวนรับต่่ำสุด
22 คน
จำนวนรับสูงสุด
25 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.