กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
89
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
E-Sports and Card game
สถานที่เรียน
ลานดนตรี
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นายวิรัตน์ มาสุข
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อพัฒนาความกล้าแสดงออกของนักเรียน
2. เพื่อพัฒนาทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
3. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
จำนวนรับต่่ำสุด
22 คน
จำนวนรับสูงสุด
25 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.