กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
88
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
วงโยธวาทิต
สถานที่เรียน
ห้องดนตรีสากล1
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น+ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวจามจุรี ทองคำ
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีดนตรีสากล
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้
3. นักเรียนมีสุทรียภาพทางด้านดนตรี
จำนวนรับต่่ำสุด
20 คน
จำนวนรับสูงสุด
26 คน
หมายเหตุ
-
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.