กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
88
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
วงโยธวาทิต
สถานที่เรียน
ห้องดนตรีสากล อาคารดนตรี
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น+ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวจามจุรี ทองคำ

2. นายชัยธวัช อินเมฆ
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนสามารถอ่านเขียนโน้ตสากลได้
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้
3. นักเรียนสามารถเดินขบวนวงโยธวาทิตตามรูปแบบวงโยธวาทิตได้
จำนวนรับต่่ำสุด
35 คน
จำนวนรับสูงสุด
45 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.