กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
87
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
งานสานกระดาษ
สถานที่เรียน
อาคารคหกรรม
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษา

1. นางดวงกมล เรืองเพชร
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการทำงาน การประหยัด รู้คุณค่าของงานประดิษฐ์
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
16 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.