กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
85
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
สมองกลฝังตัว
สถานที่เรียน
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร 6
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษา

1. นายมาโนชญ์ แสงศิริ
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนเข้าใจหลักการทำงานและเชื่อมต่อตัวตรวจจับกับสมองกลฝังตัวได้
2. นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติการใช้งาน loT Platform อย่างง่ายได้
3. นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมที่สนใจโดยใช้สมองกลฝังตัว และ loT Platform อย่างง่ายได้
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
16 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.