กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
83
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
พิมพ์ดีดไทย
สถานที่เรียน
ห้องพิมพ์ดีดไทย อาคารคหกรรม
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษา

1. นางจันทนา วิไลเรือง
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนสามารถรู้ตำแหน่งตัวอักษรบนแป้นพิมพ์
2. นักเรียนสามารถพิมพ์สัมผัสได้ทุกแป้นอักษร
3. นักเรียนพิมพ์ตามคำบอกได้
จำนวนรับต่่ำสุด
22 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.