กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
82
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
เย็บ ปัก ถัก ร้อย
สถานที่เรียน
อาคารคหกรรม
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษา

1. นางสมรศรี กาหา
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถถักกระเป๋าจากเยื่อไม้ได้
2. นักเรียนมีสมาธิ มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมได้
3. นักเรียนสามารถถักกระเป๋าจากเชือกร่มและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
16 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.