กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
80
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
เซปักตะกร้อ
สถานที่เรียน
สนามตะกร้อ
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษา

1. นายปรีชา เสนานิมิตร
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจกีฬาเซปักตะกร้อ
2. นักเรียนรู้และเข้าใจกติกาการเล่นเซปักตะกร้อ
3. นักเรียนมีทักษะและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในกีฬาเซปักตะกร้อ
จำนวนรับต่่ำสุด
22 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.