กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
8
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
กวีคีตศิลป์
สถานที่เรียน
หน้าห้องทะเบียน
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษา

1. นายวิศรุติ อินทร์เลี้ยง
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. บอกคุณค่าของวรรณกรรมหรือคำประพันธ์ที่มีความไพเราะได้
2. สามารถอ่านคำประพันธ์ได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถแต่งคำประพัะนธ์ประเภทกลอนได้
จำนวนรับต่่ำสุด
22 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.