กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
79
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
เพลงพื้นบ้าน
สถานที่เรียน
ม้าหินหลังห้องแนะแนว
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวยุราวรรณ สิงห์โต
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนอ่านทำนองเสนาะในวรรณคดีไทยได้ถูกต้อง
2. นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับวรรณคดีไทยได้ถูกต้อง
3. นักเรียนเข้าใจในรสของวรรณคดี
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
16 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.