กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
77
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
นาฏศิลป์และการแสดง
สถานที่เรียน
ห้องเรียนนาฏศิลป์ อาคารศิลปะ
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น+ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
ครูที่ปรึกษา

1. นางเบญจวรรณ โหมดชัง

2. นายณัฐวรรธน์ ชุติภัทธ์ดำรงกุล
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานทางนาฏศิลป์ตามความชอบ ความถนัดและความสามารถของตนเองอย่างมีความสุข
2. เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย
3. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ข้องแวะกับอบายมุขและสิ่งเสพติด
จำนวนรับต่่ำสุด
38 คน
จำนวนรับสูงสุด
52 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.