กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
75
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ดนตรีไทย
สถานที่เรียน
ห้องเรียนดนตรีไทย อาคารศิลปะ
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น+ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
ครูที่ปรึกษา

1. นายรักชาติ นาครัตน์

2. นายคมกฤช คำสุกดี

3. นายเตชภณพัฒน์ วัฏฐกรธนานนท์
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะดนตรีไทยสำหรับผู้ที่สนใจ
2. เพื่อให้นักเรียนได้สืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมด้านดนตรีไทย
3. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
จำนวนรับต่่ำสุด
36 คน
จำนวนรับสูงสุด
60 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.