กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
74
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
เพื่อนที่ปรึกษา YC
สถานที่เรียน
ห้องแนะแนว
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นๆ
ครูที่ปรึกษา

1. นางนงนุช เพ็งศิริ

2. นางศิริเพ็ญ จันทร์แสนภักดิ์
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC
2. เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักในความสำคัญของบทบาทของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC
3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการให้คำปรึกษา การบันทึกผลการให้คำปรึกษา การประสานเครือข่ายและการส่งต่อ
จำนวนรับต่่ำสุด
44 คน
จำนวนรับสูงสุด
48 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.