กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
72
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ประดิดประดอย
สถานที่เรียน
ห้องพักครู อาคาร 4
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูที่ปรึกษา

1. นางศิวิไล เขียนแม้น
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนรู้ถึงคุณค่าของเศษวัสดุและสามารถนำมาประดิษฐชิ้นงานใหม่ได้อย่างสวยงามและมีรายได้เพิ่ม
2. นักเรียนเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการประดิษฐ์ชิ้นงานจนสามารถประดิษฐ์ชิ้นงานได้
3. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
จำนวนรับต่่ำสุด
22 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.