กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
71
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
To Be Number One
สถานที่เรียน
ห้องพยาบาล
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูที่ปรึกษา

1. นางนิตยา อ่อนจันทร์
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อสร้างค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักเรียนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
2. เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนที่มีปัญหายาเสพติด
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
18 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.