กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
70
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
งานฝีมือ
สถานที่เรียน
ห้องคหกรรม
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษา

1. นางวัชรา ภักดิ์สุขเจริญ

2. นางสุภาพร คลังเพชร
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. สามารถปฏิบัติการงานฝีมือได้
2. รู้จักการทำงานเป็นกลุ่มและมีความรับผิดชอบ
3. สามารถแก้ปัญหาในการทำงานได้อย่างมีเหตุผล
จำนวนรับต่่ำสุด
44 คน
จำนวนรับสูงสุด
48 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.