กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
7
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ภูมิปัญญาไทย
สถานที่เรียน
ลานดนตรี
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษา

1. นางสุกัญญา เทพสุริยวงษ์
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. อธิบายและจำแนกภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละภาคได้
2. บอกลักษณะเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพแต่ละชนิดได้
3. บอกลักษณะการประกอบอาหารตามภูมิปัญญาไทยเดิมได้
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
18 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.