กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
69
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
วัยอิสระ
สถานที่เรียน
ห้องเรียน ม.6 อาคาร 5
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูที่ปรึกษา

1. นางพนอ กาญจนะ
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ เกิดความรักสามัคคี
3. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
16 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.