กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
68
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
แบดมินตัน
สถานที่เรียน
บริเวณห้องยืดหยุ่น
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูที่ปรึกษา

1. นายปุลิ เจ่าสกุล
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเล่นกีฬาแบดมินตันได้
2. นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่แข็งแรง
3. นักเรียนสามารถใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
16 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.