กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
67
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
เทเบิลเทนนิส
สถานที่เรียน
สนามเทเบิลเทนนิส
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูที่ปรึกษา

1. นายเอกพันธ์ จันอินทร์
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนมีทักษะในการจับไม้และการเสริฟลูกแบบต่างๆ
2. นักเรียนมีทักษะการตบลูกหน้ามือ และหลังมือ
3. นักเรียนสามารถเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสและตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิสได้
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
16 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.