กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
66
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
English is fun
สถานที่เรียน
ห้องพักครู special
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวจุฑามาส ริยะขัน
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเกมภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ
2. เพื่อเสริมประสบการณ์เรียนรู้เพิ่มเติมจากสาระการเรียนรู้
3. นักเรียนสนุกสนานและเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
จำนวนรับต่่ำสุด
22 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.