กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
63
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ยุวประชาสัมพันธ์
สถานที่เรียน
ห้องประชาสัมพันธ์
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษา

1. นายพัชรพงษ์ จันทน์เทศ
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนสามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆของโรงเรียน ชุมชน และข้อมูลอื่น ๆ ได้
2. นักเรียนสามารถจัดทำสื่อต่างๆเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนได้
3. นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
16 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.