กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
61
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ภาษาฝรั่งเศส
สถานที่เรียน
ห้องเรียนฝรั่งเศส
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวสุรีย์พร แก้วมา
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาฝรั่งเศส
2. เพื่อเตรียมนักเรียนเข้าทดสอบวัดความรู้ภาษาฝรั่งเศส
3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาฝรั่งเศส
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
16 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.