กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
60
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
Good grammar
สถานที่เรียน
ห้อง Special อาคาร 1
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษา

1. นางกรกช รุ่งทอง
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนได้ทบทวนและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากบทเรียนในชั้นเรียน
2. นักเรียนรู้จักและใช้สื่อไวยากรณ์ในการศึกษาหาความรู้
3. นักเรียนมีนิสัยในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อต่าง ๆ
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
16 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.